Linaje Yang - 1ª Generación


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
張三峰
Zhang San Feng [1]

(1247-1464)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
王宗岳
Wang Zhong Yue [2]

(Natural de Shanxi)
Época: fin din. Yuan


Taijiquan Lu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蔣發
Jiang Fa

Dinastía Qing
Era Qianlong

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linaje Chen

陈长兴
Chen Chang Xing
(1771-1853)
 
14ª generación

Chen Lao Jia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linaje Chen

陳有本
Chen You Ben [3]
 
14ª generación

Chen Xin Jia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陳清苹
Chen Qin Ping
(1795-1868)
 
Linaje Zhao Bao


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楊露禪
Yang Lu Chan
(1799-1872)


 Fundador del
Linaje Yang


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wu Cheng Ching
(1800-1884)
 

Wu Ju Ching
(1802-)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
武禹襄
Wu Yu Xiang [4]
(1812-1880)
 

Linaje Wu/Hao


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楊班候
Yang Ban Hou
(1837-1892)

 

 
 
楊健侯
Yang Jian Hou
(1839-1917)
 

 
 
 
王蘭亭
Wang Lan Ting
(1812-1880)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吳全佑
Wu Quan Yu [5]
(1834-1902)
 

Linaje Wu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
王矯宇
Wang Jiao Yu [6]
(1836-1939)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陈秀峰
Chen Hsiu Feng [7]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
万春
Wan Chun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
凌山
Ling Shan

 

Notas

1http://www.literati-tradition.com/zhang_sanfeng_camp.html

2Chen, Weiming Pág. 48

3http://www.chenstyle.com/

4http://www.wuhaotaichi.in.th/history/wuyuxiang/wuyuxiang_eng.html

5http://www.smilingtiger.net/QuanYou.html

6http://ezine.kungfumagazine.com/magazine/article.php?article=661

7http://users.cybercity.dk/~ccc6881/history.html


http://www.taijiquan.info